LIBRO DE RECLAMACIONES

Inmobiliaria Grupo Torres S.A. con RUC Nº xxxxxxx, Domicilio legal en xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, provincia y departamento de Lima.